• Biếm Thi

    Chán Lũ Ba Lơn!

    “Nỗi lòng đòi đoạn xa gần, Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!” (TKiều) Đời đáng chán hay không đáng chán ? Cạn chai rồi, riêng hỏi bạn tri âm  Từ lúc bôn ba đến xứ người, Thăng trầm mấy lượt cũng vui tươi. Anh chê, giả điếc, màng chi tức, Bạn  ghét, vờ câm, vẫn cứ cười. Dẫu biết nhân tình như lợn ủi, Từng nghe thế thái tợ gà bươi. Bồ hòn quả ấu, tròn vò méo, Chán lũ ba lơn, Một Nói Mười. Tân Sửu/Jun/2021