• Biếm Thi

    Chán !

    “Nỗi lòng đòi đoạn xa gần, Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!” (TKiều) Đời đáng chán hay không đáng chán ? Cạn chai rồi, riêng hỏi bạn tri âm (*) Từ lúc bôn ba đến xứ người, Thăng trầm mấy lượt cũng vui tươi. Ai chê, giả điếc, màng chi tức, Anh ghét, vờ câm, vẫn cứ cười. Dẫu biết nhân tình như lợn ủi, Từng nghe thế thái tợ gà bươi. Bồ hòn quả ấu, tròn vò méo, Chán lũ “ba lơn” Một Nói Mười. ĐôngThiênTriết. Tân Sửu/Jun/2021 (*)-Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu (câu 2 có sửa lời bởi ĐTT: cạn chai rồi thay vì nguyên văn là: cất chén quỳnh)