Biếm Thi

Chán Lũ Ba Lơn!

“Ni lòng đòđon xa gn,
Chng vò mà ri, chng dn mà đau!” (TKiu)
Đời đáng chán hay không đáng chán ?
Cạn chai rồi, riêng hỏi bạn tri âm 
Từ lúc bôn ba đến xứ người,
Thăng trầm mấy lượt cũng vui tươi.
Anh chê, giả điếc, màng chi tức,
Bạn  ghét, vờ câm, vẫn cứ cười.
Dẫu biết nhân tình như lợn ủi,
Từng nghe thế thái tợ gà bươi.
Bồ hòn quả ấu, tròn vò méo,
Chán lũ ba lơn, Một Nói Mười.

Tân Sửu/Jun/2021

Leave a Reply