Biếm Thi

Tội Nghiệp Thằng Cu

Tội Nghiệp Thằng Cu 
Tội nghiệp thằng cu nhỏng nhẽo hoài,
Ván bài cháy túi, ngậm chua cay. 
Năm châu mở tiệc say từ sáng,
Bốn biển khui bia uống suốt ngày.
Tế thế đang chờ người có đức,
Kinh bang phải đợi kẻ thừa tài.
Ác gian, hiểm độc như Trump-dog, (*)
Còn ngự trên ngai, khắp nước die.
ĐTT
(*) thằng cu sanh năm 1946,
cầm tinh con chó bull-dog.

Leave a Reply