Biếm Thi

Trumpet Hết Thời

Trump Phẹc Ra Rồi
Trump fẹc ra rồi, đã hết thời (*)
Vua bài bị đuổi khỏi bàn chơi.
Tà ma trumpism, mắng la đất,
Ác quỷ proudboys, chửi rũa trời.
Harris đăng quang vui khắp chốn,
Biden nhậm chức nhộn muôn nơi.
Cuồng chump ói máu tô hô hét,
Tức khí đâm đầu xuống biển khơi.
ĐôngThiênTriết – Jan/20/21
(*)Trump= Trumpet: là cái kèn, đọc trại ra nghe giống như là Trump phẹc… tè ra cứt đái

Leave a Reply