• Vui Bút Xướng Họa

    (VBXH) Bán Than

    Bài thơ ông lão “Bán Than”, tương truyền là của Trần Khánh Dư, song có  nhiều nguồn tin nói là của một người khác, thời chúa Nguyễn trong Nam. Có nguồn tin cho rằng: bài thơ ông lão “Bán Than” quá tuyệt,  với khẩu khí của kẻ sĩ, nhưng sao chẳng thấy thi sĩ nào Họa lại? Rồi cũng có người nói rằng: thấy cũng có rất nhiều bài Họa lại, nhưng nội dung và ý tứ chẳng có bài nào Họa “ra hồn”, thua xa ông lão  “Bán Than” của Trần Khánh Dư. Xét thấy ý và mỹ từ trong bài ông lão “Bán Than” đều bị Trần Khánh…