• Thơ Hán-Việt

    Lão Đưa Đò

      老 擺 渡 人 風 塵 雨 霸 耐 持 心,  何 怕 冬 寒 冷 氣 沉。 去 接 叔 兄 經 碼 岸,  回 迎 姊 妺 市 蔬 鱵。 喫 多 渣 飯 希 溫 腹,  收 幾 硬 錢 購 厚 襟。 來 客 將 時 離 故 里,   好 期 記 得 老 划 潯。 東 天 哲 11月20日2022年 (Chuyển Ngữ)Lão Bãi Độ Nhân Phong trần vũ bá nại trì tâm,Hà phạ đông hàn lãnh khí trầm.Khứ tiếp thúc huynh kinh mã ngạn,Hồi nghinh tỷ muội thị sơ châm.Khiết đa tra phạn hy ôn phúc,Thâu kỉ ngạnh tiền cấu hậu khâm.Lai khách tương thời ly…