Thơ Hán-Việt

Tâm Sự Lão Đưa Đò

船 夫 心 事
遇 風 霖 雨 持 心 同,
何 怕 江 寒 冷 氣 朦。
去 接 叔 兄 從 岸 北,
回 迎 姊 妺 到 場 東。   
喫 多 渣 飯 常 溫 腹,
收 幾 硬 錢 爲 厚 功。
來 客 將 時 離 故 處, 
好 期 記 得 船 夫 翁。
東 天 哲
11月20日2022年
(Chuyển Ngữ)
Tâm Sự Thuyền Phu
Ngộ phong lâm vũ trì tâm đồng,
Hà phạ giang hàn lãnh khí mông.
Khứ tiếp thúc huynh tòng ngạn bắc,
Hồi nghinh tỷ muội đáo trường đông.
Khiết đa tra phạn thường ôn phúc,
Thâu kỉ ngạnh tiền vị hậu công.
Lai khách tương thời ly cố xứ,
Hiếu kỳ ký đắc thuyền phu  ông?
(Diễn Nôm)
Tâm Sự Lão Đưa Đò
Dù nắng hay mưa nguyện trải lòng,
Sá gì rét lạnh những cơn giông.
Đón đưa chú bác lên bờ bắc,
Đợi rước cô dì xuống chợ đông.
Được bát cơm đầy nên ấm dạ,
Nhận đồng xu nhỏ bởi dày công.
Mai đây lữ khách rời làng cũ,
Có nhớ lão đò trên bến sông?
Sep 4-2022
 
 

Leave a Reply