Thơ Hán-Việt

Lão Đưa Đò

 
老 擺 渡 人
風 塵 雨 霸 耐 持 心,
  何 怕 冬 寒 冷 氣 沉。
去 接 叔 兄 經 碼 岸,
  回 迎 姊 妺 市 蔬 鱵。
 喫 多 渣 飯 希 溫 腹,
  收 幾 硬 錢 購 厚 襟。
來 客 將 時 離 故 里,
   好 期 記 得 老 划 潯。
東 天 哲
11月20日2022年
(Chuyển Ngữ)
Lão Bãi Độ Nhân
Phong trần vũ bá nại trì tâm,
Hà phạ đông hàn lãnh khí trầm.
Khứ tiếp thúc huynh kinh mã ngạn,
Hồi nghinh tỷ muội thị sơ châm.
Khiết đa tra phạn hy ôn phúc,
Thâu kỉ ngạnh tiền cấu hậu khâm.
Lai khách tương thời ly cố lý,
Hiếu kỳ ký đắc lão hoa tầm.
(Phỏng Dịch Nôm)
Tâm Sự Lão Đưa Đò
Dù nắng hay mưa nguyện trải lòng,
Sá gì rét lạnh giữa cơn giông.
Đón đưa chú bác lên bờ vắng,
Đợi rước cô dì xuống chợ đông.
Được bát cơm đầy nên ấm dạ,
Nhận đồng xu nhỏ bởi dày công.
Mai đây lữ khách rời làng cũ,
Có nhớ lão đò trên bến sông?
Sep 4-2022

Leave a Reply