• Thơ Hán-Việt

    Quý Mão Khai Bút

    癸 卯 新 年 開 筆  新 年 開 筆 半 星 霜, 一 袋 琴 簫 訪 各 坊. 魄 已 揮 弓 詩 仄 韻, 魂 才 拔 劍 賦 平 章. 麒 麟 拜 地 驚 千 客, 鞭 砲 祭 天 鬧 四 方. 夢 裡 中 佳 人 絕 色, 和 予 醉 舞 奏 深 長. 東天哲 1月20日2023年 Chuyển Ngữ: Quý Mão Tân Niên Khai Bút Tân niên khai bút bán tinh sương, Nhất đại cầm tiêu phỏng các phường. Phách dĩ huy cung thi trắc vận , Hồn tài bạt kiếm phú bình chương. Kỳ lân bái địa kinh thiên khách, Tiên pháo tế…