Thất Ngôn Bát Cú

Mafia Làm Chính Trị!

Ô hô! khắp chốn mắt mù lòa,,
Giao trứng cho hùm, tan tác hoa.
Đánh Tập: công ty đầy xứ Tập,
Bài Nga: chi nhánh ngập thành Nga.
Chiêu trò xảo quyệt, khoe từ thiện, 
Mánh khóe điêu ngoa, lộ ác tà.
Một kẻ tay chàm dầy thủ đoạn,
Đang dìm Nước Mỹ bởi Trâm già !

ĐôngThiênTriết