Thơ Hán-Việt

Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ

Tầm ẩn giả bất ngộ  尋隱者不遇 – Tìm ẩn sĩ không gặp
松下問童子,
言師採藥去。
只在此山中,
雲深不知處。
Tm n gi bt ng
Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.
Dịch nghĩa
Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng,
Trả lời rằng thầy đã đi hái thuốc.
Chỉ ở trong núi này mà thôi,
Nhưng mây dày nên chẳng biết (thầy) ở chỗ nào.

Leave a Reply

error: Content is protected !!