Thất Ngôn Bát Cú

Chu Kỳ Mạt Pháp?

 
Chu Kỳ Mạt Pháp?
Trâu đã đi rồi, Cọp đến phiên,
Cớ sao thế giới vẫn ưu phiền.
Năm châu dịch tễ còn đeo đẳng,
Bốn biển thiên tai cứ nối liền.
Chẳng lẻ máy Trời hư trục Khảm ?
Hay là quả Đất hỏng khung Kiền ?
Vả chăng Mạt Pháp kỳ ba đến ?
Nên khiến toàn cầu đổ ngả nghiêng.
ĐôngThiênTriết/Jun 21/22

Leave a Reply