Thơ Lưu Trữ

Rửa Tay Gác Bút ?!!!

RỬA TAY GÁC BÚT ?!!!
Quốc phá gia vong… phải đấu tranh,
Rửa tay gác kiếm ngủ sao đành ?!!!
Lấy thơ làm bạn… dầu đơn chiếc,
Mượn bút thay gươm… dẫu độc hành.
Vạch mặt chỉ tên phường phản trắc,
Tầm hang diệt ổ bọn gian manh.
Thi ca tải đạo, phò minh chủ,
Bút thép gan vàng rạng sử xanh.
HỒ CÔNG TÂM-August 16, 2021

Leave a Reply