• Thơ Lưu Trữ

  Rửa Tay Gác Bút ?!!!

  RỬA TAY GÁC BÚT ?!!! Quốc phá gia vong… phải đấu tranh, Rửa tay gác kiếm ngủ sao đành ?!!! Lấy thơ làm bạn… dầu đơn chiếc, Mượn bút thay gươm… dẫu độc hành. Vạch mặt chỉ tên phường phản trắc, Tầm hang diệt ổ bọn gian manh. Thi ca tải đạo, phò minh chủ, Bút thép gan vàng rạng sử xanh. HỒ CÔNG TÂM-August 16, 2021

 • Thất Ngôn Bát Cú

  Chu Kỳ Mạt Pháp?

    Chu Kỳ Mạt Pháp? Trâu đã đi rồi, Cọp đến phiên, Cớ sao thế giới vẫn ưu phiền. Năm châu dịch tễ còn đeo đẳng, Bốn biển thiên tai cứ nối liền. Chẳng lẻ máy Trời hư trục Khảm ? Hay là quả Đất hỏng khung Kiền ? Vả chăng Mạt Pháp kỳ ba đến ? Nên khiến toàn cầu đổ ngả nghiêng. ĐôngThiênTriết/Jun 21/22

 • Biếm Thi

  Một Phút Vén Rèm

  Một Phút Vén Rèm Nhìn Xem Năm Cọp : Thời gian nhanh như chớp Với tay vén bức rèm Thấy gì năm con Cọp Lành dữ hãy chờ xem Bọn ác vung dao chém Chúng hung hãn như điên Từ trong nhà ngoài hẽm Động thủ là giết liền Đấy là luật tân tiến Dân Chủ được nhốt riêng Đa Nguyên xô xuống biển Hoặc bỏ tù thâm niên Bản Giốc, rừng, đất biển Đã cầm bán cho Tàu Giả đò đòi thưa kiện Rõ, toàn chuyện tào lao ! Tài nguyên đà bán tháo Nay bán đến gái tơ Xuất cảng qua hải đảo Sang biên giới không bờ…