• Thơ Lưu Trữ

    Rửa Tay Gác Bút ?!!!

    RỬA TAY GÁC BÚT ?!!! Quốc phá gia vong… phải đấu tranh, Rửa tay gác kiếm ngủ sao đành ?!!! Lấy thơ làm bạn… dầu đơn chiếc, Mượn bút thay gươm… dẫu độc hành. Vạch mặt chỉ tên phường phản trắc, Tầm hang diệt ổ bọn gian manh. Thi ca tải đạo, phò minh chủ, Bút thép gan vàng rạng sử xanh. HỒ CÔNG TÂM-August 16, 2021

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Chu Kỳ Mạt Pháp?

      Chu Kỳ Mạt Pháp? Trâu đã đi rồi, Cọp đến phiên, Cớ sao thế giới vẫn ưu phiền. Năm châu dịch tễ còn đeo đẳng, Bốn biển thiên tai cứ nối liền. Chẳng lẻ máy Trời hư trục Khảm ? Hay là quả Đất hỏng khung Kiền ? Vả chăng Mạt Pháp kỳ ba đến ? Nên khiến toàn cầu đổ ngả nghiêng. ĐôngThiênTriết/Jun 21/22