Thất Ngôn Bát Cú

Vịnh: Ngựa Khoe Tài

Vịnh Ngựa Khoe Tài
Phụng chiếu Vua ban, Ngựa xuất hành,
Giáo gươm chẳng dụng, dụng phi nhanh.
Bung cương xé gió, qua lằn đạn,
Vứt lạc đạp sương, vượt núi gàn
h.
Vào chốn đao binh
 khi giặc gác,
Đến nơi khói lửa lúc quân canh.
Xuất chiêu, thiện chiến, tung đòn hiểm,
Cú cú đá quàng, xác địch banh.
 Xác địch banh chành, đất nước an,
Vua khen, đúc tặng khớp bằng vàng.
Thưởng công: 
chuồng trại xây ba mái,
Phát lộc: 
cỏ rơm ct chục giàn,
Những lúc truy
 Thù đầy mạo hiểm,
Nhiều phen cứu 
Chúa ngập nguy nan,
Tấm lòng hãn mã như bàn thạch,
Phong nhuệ hiên ngang, giặc khiếp hàng.
ĐôngThiênTriết. Xuân Giáp Ngọ 2014

Leave a Reply

error: Content is protected !!