• Biếm Thi,  Thất Ngôn Bát Cú

    Ăn Chay Niệm Phật

      Tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ Cha kính Mẹ hơn là đi tu. Ăn Chay Niệm Phật Ăn chay niệm Phật tháng ngày lâu! Gõ mõ tụng Kinh khéo cạo đầu!. Trong dạ chất đầy gươm giáo bén, Đáy lòng chứa nặng kế mưu sâu. Sao bằng tục tử thiện căn đủ? Nào sánh phàm phu đức hạnh giàu? Muốn đến Niết Bàn, tâm vọng động, Tham Sân chưa bỏ, khó qua cầu. Tham Sân chưa bỏ, khó qua cầu, Phật tại trong lòng chớ ở đâu? Thí phát chắc gì được đắc đạo? Xuất gia chưa hẳn đặng cơ mầu? Người gian lúc thác, Ma tru diệt,…

  • Vui Bút Xướng Họa

    Thập Thủ Phu Tình Khúc

    Bài Thập Thủ “Phu Tình Khúc” dưới đây là tôi phụng Họa nguyên vận bài “Phu Thê Thán” của Thượng Tân Thị, từ những năm 1996 đến nay là 27 năm qua rồi. Nội dung bài Họa nói lên tâm sự của một người chồng khi xa cách vợ con, kể lể những khúc nôi như vui buồn, lồng trong tình tiết thương tâm bởi do cuộc sống hằng bao nhiêu chuỗi ngày dài mà tình lang đã bươn chải. Trong bài Khuê Phụ Thán của Thượng Tân Thị (làm theo thể Thủ Vĩ Ngâm) có nghĩa là câu thơ đầu của bài thứ nhất được lập lại nguyên câu thơ…