• Biếm Thi,  Thất Ngôn Bát Cú

    Ăn Chay Niệm Phật

      Tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ Cha kính Mẹ hơn là đi tu. Ăn Chay Niệm Phật Ăn chay niệm Phật tháng ngày lâu! Gõ mõ tụng Kinh khéo cạo đầu!. Trong dạ chất đầy gươm giáo bén, Đáy lòng chứa nặng kế mưu sâu. Sao bằng tục tử thiện căn đủ? Nào sánh phàm phu đức hạnh giàu? Muốn đến Niết Bàn, tâm vọng động, Tham Sân chưa bỏ, khó qua cầu. Tham Sân chưa bỏ, khó qua cầu, Phật tại trong lòng chớ ở đâu? Thí phát chắc gì được đắc đạo? Xuất gia chưa hẳn đặng cơ mầu? Người gian lúc thác, Ma tru diệt,…