Biếm Thi

Lò Nóng Gỗ Tươi

 Lò Nóng Gỗ Tươi Vẫn Cháy
Quạt quạt nhanh lên, củi chất chồng,
Dân đen thấp cổ đợi chờ mong.
Bởi e mọt nước đội mồ chạy,
Còn ngại sâu dân độn thổ dông.
Túm cổ cường hào, lò đã nóng,
Cùm chân ác bá, lửa đang hồng.
Còng đầu Phắc niễng cùng Ba Ếch,
Quẳng chúng vào lò chuyện ắt xong.

Jan/7/2020

Leave a Reply

error: Content is protected !!