• Biếm Thi

    Gái Ăn Sương

    Bài thơ “Tâm Sự Gái Ăn Sương” dưới đây, tác giả không chủ trương bênh vực cho tệ đoan xã hội, mà chỉ nêu lên 2 hình ảnh, 2 tội trạng khác nhau, bên trọng, bên khinh. Bán dâm chỉ là tội có tính cách dân sự (civil crime) còn tội bán nước thuộc lĩnh vực có tính cách hình sự như  “đại hình” (felony crime), đó là tội đáng phải “tử hình” hay là “tứ mã phân thây” hoặc “tội lăng trì” theo chế độ phong kiến ngày xưa. Tâm Sự Gái Ăn Sương: Mang nụ cười lơ lẳng bẹo hàng, Ăn sương bị bắt, tủi thân than, Buôn dâm,…