Thất Ngôn Bát Cú

Đãi Rượu

ĐÃi RƯỢU 
Đơn thân một chợ rối tơ vương,
Thiếu bóng đàn ông dễ chán chường.
Nhìn mảnh lụa hồng căng dưới tuyết,
Tiếc viên ngọc quý ướp trong sương.
Cánh bằng cản gió, nàng thoa phấn,
Con thước bắt cầu, lược tỏa hương *
Ước nhược nương nương dời gót thánh,
Xuống phàm ta đãi rượu Sâm Dương.
San Jose-  May 19/2023

* – con thước xem bài thơ của Quách Tấn

Leave a Reply

error: Content is protected !!