• Thất Ngôn Bát Cú

    Sắc Lá Thu Phong

    Sắc Lá Thu Phong Mây phủ trên tầng, dưới Lá Phong/* Sương thu sợi nắng thướt tha hồng. Suối tiên rót xuống dường thượng giới /** Thác thánh tóe tung tựa cảnh bồng/*** Thủy tú hạc vàng đùa nhạn bắc, Thanh sơn tơ trắng quấn hàn đông. Đặt chân đến mới nghe xao xuyến, Cạn chén quỳnh vui ngắm tuyết bông. San Jose – May 11/24 *Lá Phong: Biểu tượng lá cờ nước Canada ** Thác Shanna Falls *** Thác Niagara Falsls Canada

error: Content is protected !!