Thơ Hán-Việt,  Thơ Ngũ Ngôn

Trường Can Hành 1&2.

長干行 (其一 ) 妾發初覆額,
折花門前劇。
郎騎竹馬來,
繞床弄青梅。
同居長干里,
兩小無嫌猜。
十四為君婦,
羞顏未嘗開。
低頭向暗壁,
千喚不一回。
十五始展眉,
願同塵與灰。
常存抱柱信,
豈上望夫臺。
十六君遠行,
瞿塘灩澦堆。
五月不可觸,
猿鳴天上哀。
門前遲行跡,
一一生綠苔。
苔深不能掃,
落葉秋風早。
八月胡蝶來,
雙飛西園草。
感此傷妾心,
坐愁紅顏老。
早晚下三巴,
預將書報家。
相迎不道遠,
直至長風沙。
李 白
Chuyển Ngữ :Trường Can Hành, ( kỳ I)
Thiếp phát sơ phúc ngạch.
Chiết hoa môn tiền kịch,
Lang kỵ trúc mã lai.
Nhiễu sàng lộng thanh mai,
Đồng cư Trường Can lý.
Lưỡng tiểu vô hiềm sai,
Thập tứ vi quân phụ.
Tu nhan vị thường khai, 
Đê đầu hướng ám bích.
Thiên hoán bất nhất hồi,
Thập ngũ thủy triển mi.
Nguyện đồng trần dữ hôi,
Thường tồn bão trụ tín.
Khởi thượng vọng phu đài,  
Thập lục quân viễn hành.
Cù Đường Liễm Dự đôi,          
Ngũ nguyệt bất khả xúc.
Viên minh thiên thượng ai,  
Môn tiền trì hành tích.           
Nhất nhất sinh lục đài,           
Đài thâm bất khả tảo.
Lạc diệp thu phong tảo.
Bát nguyệt hồ điệp lai,           
Song phi tây viên thảo.
Cảm thử thương thiếp tâm,
Tọa sầu hồng nhan lão.
Tảo vãn hạ Tam Ba,
Dự tương thư báo gia.
Tương nghinh bất đạo viễn,
Trực chí Trường Phong Sa.
Lý Bạch
=========================
長干行 ()


西绿
李 白
Chuyển Ngữ: Trường Can Hành (Kỳ 2)
Ức thiếp thâm khuê lý,  (thiếp hay là tích)
Yên trần bất tằng thức.
Giá dữ Trường Can nhân,
Sa đầu hậu phong sắc.
Ngũ nguyệt nam phong hưng,
Tư quân hạ Ba Lăng.       
(hạ hay là tạị)
Bát nguyệt tây phong khởi,
Tưởng quân phát Dương Tử.
Khứ lai bi như hà,
Kiến thiểu ly biệt đa.
Tương đàm kỷ nhật đáo,
Thiếp mộng việt phong ba.
Tạc dạ cuồng phong độ,
Xuy chiếc giang đầu thụ.
Miểu miểu án phong biên,
Hành nhân tại hà xứ.
Hảo thừa phù vân thông,
Giai kỳ lan chử đông.
Uyên ương lục bồ thượng,
Phỉ thúy cẩm bình trung.
Tự lân thập ngũ dư,
Nhan sắc đào hoa hồng.
Na tác thương nhân phụ,
Sầu thủy phục sầu phong.
Lý Bạch
Bản dịch TCH 1 & 2 theo thể thơ Lục Bát

Leave a Reply