Vui Bút Xướng Họa

(VBXH) Mafia Làm Chính Trị

Mafia Làm Chính Trị!

Ô hô ! khắp chốn mắt mù lòa,,

Giao trứng cho hùm, tan tác hoa.
Đánh Tập: công ty đầy xứ Tập,
Bài Nga: chi nhánh ngập thành Nga.
Chiêu trò xảo quyệt khoe từ thiện,
Mánh khóe điêu ngoa lộ ác tà.
Một kẻ tay chàm dầy thủ đoạn,
Đang dìm Nước Mỹ bởi Trâm già !
ĐTT
(Bài Họa: Thương gia làm chính trị.
-Kính nương vận bài Mafia Làm Chính Trị!
của nhà thơ Đông Thiên Triết
Mắt nhìn nhưng óc vốn mù loà,
Thấy cuốc, tưởng gà, lá tưởng hoa.
Hắn đánh Tập, thằng cu đánh Tập ?
Nó bài Nga, cái hĩm bài Nga ?

Gian thương trình diễn lòng từ thiện,
Trọc phú phô bày dạ ác tà.
Dân chợ búa nào thua thảo khấu,
Bốn năm quá đủ bớ chồn già.
Vũ Mạnh Dũng

Leave a Reply