Biếm Thi

Bình Mới Rượu Cũ

Hoán Thang Bất Hoán Dược
(Bình Mới Rượu Cũ)
Cộng sãn cộng nô đã tắt hơi,
Đầu thai tư bản đỏ đầy trời.
Chào đời làm tiến sĩ đe chúng,
Mở mắt thành đại gia báo đời.

Nào, rượu ngon tiền đô cụ hốt,
Kia, bồ nhí gái đẹp ông xơi. 
Hoán thang bất hoán dược là nghĩa:,
Bình mới mà trong rượu lỗi thời.

San Jose- oct /2009

Chú thích: 5 chữ Trung bên trên là “Hoán thang bất hoán dược” nghĩa là “đổi Toa nhưng không đổi thuốc” là cách nói theo tiếng Trung, còn nói theo tiếng Việt là “Bình Mới Rượu Cũ”

Leave a Reply