• Biếm Thi

    Bình Mới Rượu Cũ

    Hoán Thang Bất Hoán Dược (Bình Mới Rượu Cũ) Cộng sãn cộng nô lúc tắt hơi, Đầu thai tư bản đỏ đầy trời. Có bằng tiến sĩ liền khoe chúng, Với tiếng đại gia chỉ báo đời. Nào, rượu ngon tiền đô cụ hốt, Kia, bồ nhí gái đẹp ông xơi.  Hoán thang bất hoán dược hà cớ?, Bình mới bên trong rượu lỗi thời. San Jose- oct /2009 Chú thích: 5 chữ Trung bên trên là “Hoán thang bất hoán dược” nghĩa là “đổi Toa nhưng không đổi thuốc” là cách nói theo tiếng Trung, còn nói theo tiếng Việt là “Bình Mới Rượu Cũ”