Thơ Hán-Việt

Bất Khả Tranh (HV)

不 可 爭
自 古 帝 天 已 判 成,
黃 長 領 海 不 能 爭。
若 如 逆 虜 來 侵 奪,
我 待 看 魔 取 敗 桁。

東 天 哲  – 唐 詩
聖荷西 – 10月18 日-癸卯年2023
Bất Khả Tranh
Tự cổ đế thiên dĩ phán thành,
Hoàng Trường lĩnh hải bất năng tranh
Nhược như nghịch lỗ lai xâm đoạt,
Ngã đãi khán ma thủ bại hành.
Diễn Đạt Ý Thơ:
1/-Xưa nay tiên đế đã phán đoán và phân định rành mạch,
2/-Hoàng Sa và Trường Sa 2 hải đảo là không thể tranh chấp.
3/-Nếu giặc nào có âm mưu dám đến xâm chiếm,
4/-Ta đợi để nhìn xem lũ ma đầu kia sẽ phải rước lấy thảm bại diệt vong.
Chú thích:
Bài thơ trên có cụm từ hành “桁” còn có thêm 1 âm nữa là “hàng”, nó là Danh từ “cái cùm to”. Như điển tích Trang Tử: 莊子: “Hàng dương giả tương thôi dã, hình lục giả tương vọng dã” 桁楊者相推也, 刑戮者相望也 (Tại hựu 在宥) Những kẻ bị gông cùm xô đẩy nhau, những kẻ bị tội giết nhìn ngó nhau (ý nói tù tội rất đông). Do đó cụm từ “thủ bại hành” 取 敗 桁 là ngụ ý (rước lấy thảm bại đến diệt vong)

Leave a Reply