Biếm Thi

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng
Nghiệt súc yêu tinh, quấy nhiễu đời,
Triệu dân hốt hoảng, tản muôn nơi.
Nghìn cơn sóng chẻ, thuyền xơ xác.
Vạn tiếng sét gầm, ván tả tơi,
Kẻ kiệt sức, chìm sâu đáy biển.
Người tàn hơi, ngoi ngóp trên khơi.
Chung quy muốn lánh xa ma vực,

Nên phải liều thân, phó mạng trời !
ĐôngThiênTriết/July 4/2020
Trang Web Lê Dinh: Bài Thơ Đêm Kinh Hoàng, tác giả Đông Thiên Triết

Leave a Reply