Thơ Tiền Chiến

Bút Chiến Bài: Tôn Phu Nhân Quy Thục

Bài Tôn phu nhân quy Thục, là “thông điệp” của Tôn Thọ Tường, ý muốn thanh minh mình là sĩ phu trong sạch, tân tiến theo trào lưu mới và ví mình như Tôn phu nhân trọn đạo Tam tòng, trong bài thơ  “xuất giá tòng phu” mà ông muốn nhắn với Phan Văn Trị và ông cho rằng thà mất lòng bạn bè mà được lòng với Pháp thì vẫn hơn: “Ai về nhắn với Chu Công Cẩn, Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng”
Tôn phu nhân quy Thục,
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu
 rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trau tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông.
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn,
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng
.
Tôn Thọ Tường
Khi Phan Văn Trị nhận được “thông điệp” Tôn Phu Nhân Quy Thục thì liền Họa lại với lời lẽ thẳng thừng, không khoan nhượng và lên án Tôn Thọ Tường làm tay sai cho giặc Pháp: “Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết, Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng”
Bài Họa: Tôn Phu Nhân Quy Thục
Cài trâm sửa trấp vẹn câu tòng,
Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông.
Khói tỏa đồi Ngô un sắt trắng,

Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cương thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết,
Trai ngay thờ chúa, gái thờ chồng
.
Phan Văn Trị
Sưu tầm và soạn thảo bởi ĐôngThiênTriết

Leave a Reply