Thất Ngôn Bát Cú

HTN: Tự Thuật

I
Đã chẳng học trò của Khổng Khưu,

Lại không tỳ hổ khí thôn ngưu.
Canh khuya chén rượu chờ trăng tỏ,
Người trước cơn say bán áo cừu.
Giữa chốn thi đàn bao thú vị,
Ngoài trường chính trị lắm cơ mưu.
Tiên ư ? chỉ cốt sao đừng tục,
Bất oán mà ta cũng bất vưu.
II
Bất oán mà ta cũng bất vưu,
Gió trăng trời đãi khách phong lưu.
Đền đài miếu vũ ba trò hảo,
Nông sĩ công thương một lũ cừu.
Biết thiếu, biết thừa, chưa biết đủ,
Sao bình, sao thứ, tại sao ưu.
Có ai ngoài chốn xa xăm ấy,
Vang động muôn trùng tiếng hải cưu.

18-02-03 Hà Thượng Nhân

Leave a Reply