Thất Ngôn Bát Cú

Vấn Hoa Xuân?

This image has an empty alt attribute; its file name is covnch3-gif-ben-mat.gif
Nâng nhánh hoa Đào, khẽ hỏi vì,
Xuân về phô sắc để làm chi?
Hay là mai mỉa người lưu lạc?
Hoặc giả réo trêu kẻ biệt ly?
Đã chẳng ngại ngùng cơn sóng vỗ,
Thì không nao núng bước ta đi.
Mơ ngày trở lại trên quê cũ,
Địa lợi thiên thời, phất đại kỳ.
Xuân Tân Sửu 2021

Leave a Reply

error: Content is protected !!