Thất Ngôn Bát Cú

Vấn Hoa Xuân?

Nâng nhánh hoa Đào, khẽ hỏi vì,
Xuân về phô sắc để làm chi?
Hay là mai mỉa người lưu lạc?
Hoặc giả trớ trêu kẻ biệt ly?
Đã chẳng ngại ngùng con sóng vỗ,
Thì không nao núng bước chân đi.
Hẹn ngày trở lại, Thiên Thời Đáo,
Ta sẽ giương cao ngọn đại kỳ.
ĐôngThiênTriết. Xuân Tân Sửu 2021

Leave a Reply