Thất Ngôn Bát Cú

Xin Được Chết Thay Cho Con!

HTN: Xin Được Chết Thay Con

Tôi muốn thay con chết tối nay
Con ơi lòng bố nát đêm ngày
Tưởng rằng có nợ làm sao trả
Dẫu biết không lời cứ bắt vay
Muốn chết thành ra sai lẽ đạo
Sống nhăn thôi cứ học đường ngay
Cầu xin Thiên Chúa Ngôi Hai xét
Để đổi cho qua một kiếp này
Hà Thượng Nhân (Aug-08-2010)

Leave a Reply

error: Content is protected !!