• Thơ Hán Ngữ

    懷 抱

    懷 抱 六 塵 汙 濁 糾 纏 如,  殺 騙 相 爭 不 戒 除. 權 力 美 人 萬 眾 喜, 榮 華 富 貴 百 人 居. 活 為 正 直 希 無 少, 亡 必 光 明 望 有 餘. 懷 抱 心 肝 瞑 目 死, 只 需 酒 酌 挽 詩 詞. 東 天 哲

  • Thơ Lưu Trữ

    Dòng Thơ: Nguyễn Nhơn

    TÔI LÀM THƠ Tui từ nhỏ chí lớn Cắt cổ không ra một câu thơ Chỉ trừ có một lần Khi học Đệ Tứ niên Phải làm một bài lục bát Nộp cho thầy chấm điểm Tui còn nhớ bài thơ tả Đôi giày mỏ vịt moccasin Mốt thịnh hành thời đó Ba cho tiền sắm diện Tết Tui vốn dân làng quê Chỉ muốn được thư thả Thơ thẩn gì lại phải theo luật Bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc Đang khi thi hứng bay bỗng Xỏ mủi dắt vô khuôn Yến sỉ phi lý thuần ắt dong tuốt Còn thơ thẩn nỗi gì? Cho nên chẳng chịu…