• Thơ Hán-Việt

    Trung Thọ Đề – 中 壽 题

      中  壽  题  中 壽 七 旬 福 滿 餘,    春 宵 推 枕 夜 紛 紬。舉 杯 朝 夕 詩 三 句,   揮 劍 斬 愁 故 里 思。 東 天 哲12月25日2019年 (Chuyển Ngữ)Trung Thọ Đề Trung thọ Thất Tuần phúc mãn dư, Xuân tiêu thôi chẩm dạ phân trừu.  Cử bôi triều tịch thi tam cú, Huy kiếm trảm sầu cố lý tư.  (Diễn Nôm) :Đề Thơ Thất Tuần Thọ Phúc Thọ điền viên Bảy Chục năm, Gió Xuân trăn trở rối tơ tằm. Nâng ly hôm sớm thơ dăm cú, Múa kiếm giải sầu, nhớ nước thăm.  (Diễn đạt ý thơ): 1-/Bảy mươi tuổi thường được gọi là Trung Thọ, đã…