• Thơ Hán-Việt

    Ngã Hoàn Đãi – 我 還 待

    我 還 待 待 君 通 夜 冷 風 寒, 因 繭 月 婆 正 在 忙. 所 為 線 繩 寧 可 碎, 並 如 緣 命 必 經 殘. 又 規 禮 品 檳 榔 少, 或 責 金 錢 女 壻 慳. 依 舊 夢 中 常 戀 見, 相 扶 閒 逛 過 江 磐. 東 天 哲 (Chuyển Ngữ) Ngã Hoàn Đãi Đãi quân thông dạ lãnh phong hàn, Nhân kiển nguyệt bà chính tại mang. Sở vị tuyến thằng ninh khả toái, Tịnh như duyên mệnh tất kinh tàn. Hựu quy lễ phẩm tân lang thiểu,  Hoặc trách kim tiền nữ tế khan, Y…

  • Sử Liệu

    Hoàng Lương Mộng

    Thành Ngữ Điển Tích 16                    GIẤC KÊ VÀNG và CÁC GIẤC…                                                         Ôi, nhân sinh là thế ấy,                     Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.                     Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào,                     Vừa tỉnh giấc NỒI KÊ chửa chín.  …