Thất Ngôn Bát Cú

Xuân Thái Hòa

Xuân Kiến Thái Hòa
Tía sáng vừng đông trải nắng ngà,
Đầy trời én liệng hót vui ca.
Xuân mang Phúc Lộc mừng muôn họ,
Xuân đến khang an chúc mọi nhà .
Xuân luyến thi nhân chào vạn chúng,
Xuân yêu tao khách chúc muôn gia.
Ngoài hiên Cọp vắng cô Mèo đến,
Đuổi hết Cô Vy kiến thái hòa.

Dec/16/2023

Leave a Reply