Thất Ngôn Bát Cú

Tấm Lòng

Tấm Lòng
Bằng hữu giờ đây, đứa mất, còn.
Riêng mình tấc dạ vẫn lòng son.
Tha hương ấp ủ tình non nước,
Xứ khách ôm đồm nghĩa vợ con.
Sóng vỗ bập bùng trùm xuống đảo,
Mây trôi lặng lẽ phủ trên non.
Thông cao trúc thẳng nề nao núng,
Vói thử trời cao, trăng khuyết tròn.

Feb-14/2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!