Biếm Thi

Chiêu Chống Cộng

Chiêu Thức Chống Cộng !
Chống Cộng chiêu này thật uổng công,
Mang toàn nón cối chọi lồng vòng.
Đầu anh hói tóc quăng vài lố,
Hĩm chị no hair tặng ít chồng.
Quan điểm phe ta là số một,
Tư duy phía bạn chỉ con không.
Quốc gia nay đã thành Hồ Cộng,
Mũ đội cờ hồng hệt kẻ ngông.
ĐôngThiênTriết. Sep/15/2018.

Leave a Reply