• Tạp Ghi

    Viết về Đặng Dung: “hữu xạ tự nhiên hương”

    Viết về Đặng Dung: “hữu xạ tự nhiên hương”, Đọc qua bài thơ của Đặng Dung, ông Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do có lời viết như sau: Đầu bạc giang san thù chưa trả, Long tuyền mấy độ bóng trăng soi. Tiểu sử: Danh tướng Đặng Dung, sinh không rõ năm, mất năm 1413. Ông người Nghệ An nhưng theo gia đình vào lập nghiệp tại vùng đất nay thuộc quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông cùng Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Suý rước Trần Quý Khoách về Nghệ An lập lên vua Trùng Quang quyết liệt kháng Minh. Năm 1413 ông cùng vua Trùng Quang bị bắt giải về…