• Thơ Lưu Trữ (Dòng Thơ Tiêu Biểu)

    Dòng Thơ: Hồ Công Tâm

    RỬA TAY GÁC BÚT ?!!! Quốc phá gia vong… phải đấu tranh,Rửa tay gác kiếm ngủ sao đành ?!!!Lấy thơ làm bạn… dầu đơn chiếc,Mượn bút thay gươm… dẫu độc hành.Vạch mặt chỉ tên phường phản trắc,Tầm hang diệt ổ bọn gian manh.Thi ca tải đạo, phò minh chủ,Bút thép gan vàng rạng sử xanh. HỒ CÔNG TÂM – August 16, 2021 Thơ Cẩn HoạBÊN BỜ VỰC THẲM Giở tấm bản đồ Đại Việt coi,Hình cong chữ S… mấy ai cười.Quê hương gấm vóc xưa liền lạc,Đất nước điêu tàn hiện rách tơi.Bản Giốc cắt dâng khôn lấy lại,Hoàng Sa đã mất ngỡ đùa chơi.Hoa Nam tình báo sang xâm…