• Thất Ngôn Bát Cú

    Niêm Luật Đường Thi!

    NIÊM LUẬT ĐƯỜNG THI ! Phép tắc Đường Thi thật éo le, Y như xe cộ lẫn tàu bè. Gìn niêm, chẳng phóng vào lề lộ, Giữ luật, đừng tông trúng mũi ghe. Chớ vội chê người say bết bát, Hoặc đừng trách bạn nói lè nhè. Đôi khi chính bác không lưu ý, Cũng trật đường rầy, ủi gốc tre. Đông Thiên triết, SJ-2004

  • Thất Ngôn Bát Cú

    Căn Bản Đường Luật

    CĂN BẢN ĐƯỜNG LUẬT Nhuộm vải pha màu nhờ thợ giỏi, Họa tranh vẽ cảnh tránh tay mơ. Viết bài xướng họa, mạn đàm thơ, Bàn đến Đường Thi tựa đánh cờ . Xông trận “Phá Thừa”, ru giấc mộng (1) Vào dòng “Thực Luận”, thả hồn mơ (2) Nhất Tam Ngũ ỷ y cười cợt (3) Nhị Tứ Lục sơ ý khóc cơ (3) Sơ suất bút sa, gà phải chết, Hồn chưa “Kết” liễu, xác bơ phờ (4) Hồn chưa “Kết” liễu, xác bơ  phờ. Mạch lạc câu Thần, đấy thánh thơ. Sai luật: sảy chân, tan cảnh mộng, Trật niêm: trợt bước, vỡ cơn mơ. Văn chương tao nhã càng lo lắng ! Nghệ thuật thanh cao há ngác ngơ! Gia vị đủ mùi hoa cỏ bướm, Gió mây trăng nước, ngập hồn thơ. Gió…