Thất Ngôn Bát Cú

Tưởng Niệm Hai Bà

Tưởng Nim
Công
Đức Hai Bà Trưng
Uy nghiêm Đn-Miếu khc ghi công,  
Thánh
đức Nh Trưng ging Lc Hng.

Kiếm báu ra oai, an đất nước,
Voi thiêng góp sc, phá xiềng gông.
Nghìn thu Sông Hát, hn ngang núi,
Vạn thuở Mê Linh, hn ngút sông
Thi Sách được người tri k dũng,
Hn quân Tô Định t tan sòng.


Leave a Reply

error: Content is protected !!