Thất Ngôn Bát Cú

Vịnh Ngựa Khoe Tài

Vịnh Ngựa Khoe Tài

Phụng chiếu Vua ban, Ngựa xuất hành,

Giáo gươm chẳng dụng, dụng phi nhanh.
Bung cương xé gió, qua lằn đạn,
Vứt lạc đạp sương, vượt núi gành.
Vào chốn đao binh khi giặc gác,
Đến nơi khói lửa lúc quân canh.
Xuất chiêu, thiện chiến, tung đòn hiểm,
Cú cú đá quàng, xác địch banh.
Xác địch banh chành, đất nước an,
Vua khen, đúc tặng khớp bằng vàng.
Thưởng công: chuồng trại xây ba mái,
Phát lộc: cỏ rơm cất chục giàn,
Những lúc truy Thù đầy mạo hiểm,
Nhiều phen cứu Chúa ngập nguy nan,
Tấm lòng hãn mã như bàn thạch,
Phong nhuệ hiên ngang, giặc khiếp hàng.
Xuân Giáp Ngọ 2014

Leave a Reply

error: Content is protected !!