• Thơ Hán-Việt

    Hoài Bão! 懷 抱

    懷 抱 六塵汙濁糾纏如,殺騙相爭不戒除.權力美人萬眾喜,榮華富貴百人居.活為正直希無少,亡必光明望有餘. 懷 抱心肝瞑目死,只需酒酌挽詩詞. 東 天 哲聖荷西 -己亥年2019 Chuyển Ngữ:Hoài Bão! Lục trần ô trọc củ triền như,Sát phiến tương tranh bất giới trừ.   Quyền lực mỹ nhân vạn chúng hí,Vinh hoa phú quý bách nhân cư.Hoạt vi chính trực hy vô thiểu,Vong tất quang minh vọng hữu dư.Hoài bão tâm can minh mục tử,Chỉ nhu tửu chước vãn thi từ.  Diễn Nôm:Ấp Ủ! Cõi đời ô trọc mãi dây dưa,Chém giết nhau tung những ngón lừa.Quyền lực mỹ nhân muôn kẻ thích,Vinh hoa phú quý vạn người ưa.Sống sao chính trực, mơ không thiếu, Chết phải quang minh, ước có thừa.Ấp ủ đáy lòng khi nhắm mắt,Chỉ cần có…

error: Content is protected !!