Thơ Trào Phúng

Bạn Hỏi

Bạn Hỏi
Có bạn hỏi mình thích cái chi?
Lòng thành khai thật, thử so bì.
Ngày thì Long Tỉnh đôi ba cử, *
Tối đến Quỳnh Tương sáu bảy ly. *
Thơ phú Đường Thi Lý Thái Bạch,*
Thiên văn Đẩu Số Trần Hy Di.*
Tửu Trà Sắc, bộ ngu sao bỏ ?
Tứ Khoái trên đời chẳng dám khi. 
 Feb/2/2023
1/-Trà Long Tỉnh loại trà xanh ngon ở tỉnh Hàng Châu TQ:
2/-Rượu Quỳnh Tương là Rượu ngon xưa nay ở TQ
3/-Thánh thi chỉ có Lý Thái Bạch
4/-Người sáng lập ra khoa Tử Vi Đẩu Số Trần Hi Di

Leave a Reply

error: Content is protected !!