Thơ Hán-Việt

Quốc Thù – 國 仇

國 仇
虎狼撕裂分三,
馬背傷痕辱不堪。
窗外氣嵐飛暗暗,
磨刀未銳呼張帆。
東 天 哲
聖荷西 -8月30癸卯年2023
Chuyển Ngữ
Quốc Thù
Hổ lang ty liệt quốc phân tam,
Mã bối thương ngân nhục bất kham.
Song ngoại khí lam phi ám ám,
Ma đao vị nhuệ há trương phàm.
Diễn Nôm
Quốc Cừu
Hổ lang xâu xé nước chia ba,
Vết hằn lưng ngựa nhục nhà không cam.
Ngoài song cát bụi khói lam,
Gươm mài chửa bén làm sao diệt thù.
Diễn Đạt Ý Thơ:
1/-Hổ lang, ý nói giặc thù “chủ nghĩa đế quốc” xâm lược, xâu xé nước nhà ta ra hai ba mảnh, do chữ Ty Liệt (撕裂) là xâu xé, gây nên cảnh huynh đệ tương tàn (anh em là 2, cộng thêm quân sư đầu gấu của bọn chúng nó vào là 3).
2/-Làm sao chịu đựng nỗi: nhục nước thù nhà (những vết hằn sâu còn trên lưng ngựa, do 4 chữ: Mã bối thương ngân 馬背傷痕.
3/-Cảnh trí lúc này ngoài song cửa những vệt khói lam, cát bụi mịt mù (hàm ý cảnh sa trường chinh chiến).
4/-Đã bao lâu nuôi chí báo thù (mài đao) nhưng dao chưa bén thì làm sao lên đường để cứu nước diệt thù?
5/-Há(呼) là thán từ: sự la hét lớn tiếng trong cơn bực tức, giận dữ.
Chú giải:
Cụm từ Hán Tự “trương phàm” dịch ra nghĩa đen là “giương buồm”, nhưng nghĩa bóng giương buồm ở đây ngụ ý là khởi sự lên đường thực hiện một việc gì hay theo đuổi một sứ mạng cao cả nào đó có tính trọng đại, thí dụ như: cứu nước diệt thù, Do đó chữ Há Trương Phàm ý như muốn nói: Trời hỡi! làm sao mà trả thù được đây?
San Jose – Aug 30-23

Leave a Reply

error: Content is protected !!