Thơ Hán-Việt

Quốc Thù – 國 仇

國 仇
浪神速破裂成三,
馬背傷痕辱不堪。
窗外氣嵐飛暗暗,
磨刀未銳呼張帆。
東 天 哲
聖荷西 -8月30癸卯年2023
Chuyển Ngữ
Quốc Thù
Lãng thần tốc phá liệt thành tam,
Mã bối thương ngân nhục bất kham.
Song ngoại khí lam phi ám ám,
Ma đao vị nhuệ há trương phàm.
Diễn Nôm
Quốc Cừu
Sóng thần giục giã chẻ ba,
Vết hằn lưng ngựa nhục nhà không cam.
Ngoài song cát bụi khói lam,
Gươm mài chửa bén làm sao giương buồm.
Diễn Đạt Ý Thơ:
1/-Cơn sóng mạnh như thần tốc, giục giã lòng yêu nước
2/-Làm sao chịu đựng nỗi: nhục nước thù nhà (những vết hằn sâu còn trên lưng ngựa, do 4 chữ: Mã bối thương ngân 馬背傷痕)
3/-Cảnh trí lúc này ngoài song cửa những vệt khói lam, cát bụi mịt mù (hàm ý cảnh sa trường chinh chiến)
4/-Đã bao lâu nuôi chí báo thù (mài đao) nhưng dao chưa bén thì làm sao lên đường để báo quốc diệt thù?
Chú giải:
Cụm từ Hán Tự “trương phàm” dịch ra nghĩa đen chữ Nôm là “giương buồm”, nhưng nghĩa bóng “giương buồm” ở đây ngụ ý là khởi sự lên đường thực hiện một sự việc gì hay một sứ mạng cao cả nào đó, có tính trọng đại thí dụ như: cứu nước diệt thù,
San Jose – Aug 30-23

Leave a Reply