Thơ Hán-Việt

Cô Phàm 孤帆 (HV)

孤帆
江河漠漠夜秋風,
   漁某孤帆慢落篷。
岸北嶽南全美景,
        滿船酒月到磐東。     
東 天 哲

聖荷西 – 10月30 日癸卯年2023

Chuyển Ngữ

Cô Phàm
Giang hà mạc mạc dạ thu phong,
Ngư mỗ cô phàm mạn lạc bồng.
Ngạn bắc nhạc nam toàn mỹ cảnh,
Mãn thuyền tửu nguyệt đáo bàn đông.
Dịch Nôm:
Cánh Buồm Đơn
Sông giang mù mịt gió thu phong,
Hạ cánh buồm thuyền lướt bập bồng.
Núi bắc đồi nam toàn cảnh đẹp,
Chở đầy trăng rượu cập bờ đông.
Chú thích:
Cụm từ【磐石】bàn thạch [pánshí] Tảng đá to: <An như bàn thạch 安如磐石> Vững như bàn thạch. Người xưa thường chọn những nơi có tảng đá to lớn, vững chắc làm bến để “đỗ khách”, do đó các thi gia thường dùng từ (Bàn ) để nói lên ý nghĩa nơi đó là “bến đò”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!