Thất Ngôn Bát Cú

Quê Tôi

Quê Tôi
Quê tôi không có suối Cam Tuyền *
Nhưng chẳng kém gì cảnh giới tiên.
Kìa Miếu Nữ Oa thành tráng lệ,
Và Đền Quan Thánh cổng uy nghiêm.
Thiền môn nẻo đến bồng lai cảnh,
Tu viện đường lên bát nhã thuyền.
Phố xá đêm về đèn sáng rực,
Trông dường thánh nữ giữa đào nguyên.

 San Jose- nov 20-23
*-Cam Tuyền: Suối nước ngọt — Tên một ngọn núi, ở phía Tây bắc huyện Thuần Hoá, tỉnh Thiểm Tây, trên núi có suối nước ngọt nên mới có tên Cam tuyền, lại có đài khói để đốt báo hiệu khi có giặc. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây

Leave a Reply