Thất Ngôn Bát Cú

Thích Quá

Thích Quá
Thích quá ngàn mây quyện trắng đồi,
Y như bồng cảnh thuở nguyên khôi.
Châm hương bướm lượn say bông phấn,
Nghiêng cánh ong bay đớp miếng mồi.
Nước ghét ánh dương dìm xuống biển, *
Núi thương vầng nguyệt đẩy lên ngôi *
Nhìn tranh mới thấy tài hoa mỹ,
Của đấng thiên tôn khéo đắp bồi.
San Jose – Nov 7-2023
*-Cảnh mặt trời lặn buổi chiều ở cuối chân trời góc biển
*- Cảnh tối trăng mọc lên giữa 2 đỉnh núi

Leave a Reply