Thất Ngôn Bát Cú

Thích Quá

Thích Quá
Thích quá cảnh thơ mộng núi đồi,
Suối tiên rót trắng bọt mềm trôi.
Khe trên hoa dại, bướm châm phấn,
Ngách dưới cỏ tranh, ong gánh mồi.
Đêm tối nàng Hằng nằm dưới nước,
Ban ngày chàng Nhật trỗi trên ngôi.
Đến đây mới thấy tài hoa mỹ,
Của đấng thiên tôn khéo đắp bồi.
San Jose – Nov 7-2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!