Thất Ngôn Bát Cú

Thú Yên Hà

THÚ YÊN HÀ
Ham chi khanh tướng với công hầu,
Đó chỉ là phù bọt biển dâu.
Thà sáng ngắm hoa thơ mấy vận,
Rồi chiều uống rượu phú vài câu.
Xa vòng cương tỏa khôn phiền muộn,
Gần chốn yên hà chẳng lụy sầu.
Cầm hạt diêu dao làm lẽ sống,
Mây ngàn trăng gió bạn dài lâu.
San Jose – Nov 6-2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!