Biếm Thi

Gửi sư cụ Đảng viên

Bài thơ sai Niêm trật Luật quá nhiều, không biết có phải là của HT Quảng Độ làm ra hay không?
Thiết nghĩ HT mà dùng từ ngữ “bỏ mẹ” khiến tôi nghi ngờ quá.
Gửi sư cụ Đảng viên
Sư cụ mà sao lại “Đảng ta”?
Hỏi ông ông chính hay ông tà?
Ăn cơm của Phật ông phản Phật
Làm việc nhà ma ông theo ma
Chó lợn mê bỏ mẹ
Hành hẹ tỏi riềng khoái thấy cha
Sao không mặc quách manh áo giấy
Khoác làm chi nữa tấm “ca-sa”?!
Tác giả: Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Leave a Reply

error: Content is protected !!