Thơ Trữ Tình

Xuân Tiêu Nhất Dạ

Xuân Tiêu Nhất Dạ

Xuân tiêu nhất dạ ngựa bung cương,
Rạo rực tâm tư nghe khác thường
Giọng ngọc ngọt ngào, tay chuốc rượu,
Thân ngà thơm ngát, gió đưa hương.
Cung tơ dẫn lối lên thuyền mộng,
Đàn nhạc ru hồn đến bến thương.
Đa tạ tiên cô cùng thánh nữ,

Tuyệt chiêu diệu thủ khó ai dường.
San Jose- June 9/2023

Leave a Reply