Sưu Tầm

Nhất Chi Mai

Một bài thơ bất hủ của Thiền Sư Mãn Giác
“Cáo tật thị chúng “告疾示眾” = Có bệnh để báo mọi người


Cáo Tt Th Chúng
Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thướng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Dch Nghĩa
Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa nở.
Việc đời nối theo nhan nhản trước mắt,
Tuổi già vụt đến từ trên mái đầu.
Chớ ngở rằng xuân tàn thì hoa rơi rụng hết,
Mà hãy nhìn xem, mới đêm hôm qua,
một cành mai đã trỗ trước sân nhà.

Leave a Reply